Demo 2000 – Hvordan posisjonere seg for å nå opp i konkurransen?

Støtte fra DEMO 2000 skal bidra til å realisere pilotering av ny teknologi for norsk sokkel, men konkurransen om midlene er tøffere enn noen gang før. Hvordan kan man best posisjonere seg for å nå opp i konkurransen?

Forskningsrådets DEMO 2000-program støtter pilotering og demonstrasjon av ny teknologi for norsk sokkel. Programmet ble etablert i 1999 som en følge av at oljeprisen falt ned mot 10 USD/fat og har vært et viktig bidrag til industrien for å få realisert nye prosjekter. Opp til 25 % av totale prosjektkostnader kan støttes. Konkurransen om tilgjengelige midler er stor, og ved siste utlysning i 2015 fikk kun 9 av 34 innkomne søknader innvilget støtte.

I lys av fallende oljepris har DEMO 2000-programmet i 2016 fått en ekstrabevilgning fra Olje- og Energidepartementet på 100 MNOK for å bidra til økt aktivitet i leverandørindustrien. Den ekstra bevilgningen er svært ettertraktet og til årets første utlysning i februar var søknadsmengden rekordstor. Totalt kom det inn 77 søknader om 427 MNOK. For å nå opp i denne konkurransen gjelder det å ha både det mest innovative prosjektet, den beste partnersammensetningen og den beste søknaden.

Innovasjon er avgjørende for å få støtte fra DEMO 2000, og næringen har selv definert fire tematiske områder med tilhørende teknologigap hvor ny teknologi er spesielt ettertraktet:

  1. Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi
  2. Leting og økt utvinning
  3. Kostnadseffektiv boring og intervensjon
  4. Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport

Detaljerte beskrivelser av teknologigapene innenfor hvert enkelt tema finnes i programplanen for DEMO 2000. Det er verdt å merke seg at programstyret i DEMO 2000 ønsker seg flere prosjekter innenfor Tema 1, da dette er underrepresentert blant aktive prosjekter.

Neste utlysning fra DEMO 2000 har søknadsfrist 12. oktober, og vi anbefaler bedrifter som har prosjekter som nærmer seg en piloteringsfase å starte prosessen med en DEMO 2000-søknad allerede nå. Spesielt er det viktig å etablere kontakt med et operatørselskap som er villig til å stille testbrønn, eller andre fasiliteter til rådighet for gjennomføring av pilot. Det kan ta lang tid å få signatur fra rett person på intensjonsbrevet som må legges ved søknaden. Små og mellomstore bedrifter kan søke om opptil kr. 100.000 i forprosjektmidler for å dekke kostnader i forbindelse med å etablere samarbeid med potensielle partnere og arbeid knyttet opp mot å forberede en søknad til DEMO 2000.

Videre er det avgjørende for søknaden at man setter seg inn i hvilke vurderingskriterier Forskningsrådet bruker når de skal vurdere de ulike søknadene opp mot hverandre. DEMO 2000 bruker sin egen søknadsmal hvor hvert punkt har en detaljert beskrivelse av hva man skal svare på, og panelet som evaluerer søknadene vil igjen benytte flere av punktene til å sette en karakter på hvert av vurderingskriteriene. Dersom et av punktene ikke er besvart blir søknaden forkastet.

Når rammene og partnerne i prosjektet er på plass, er det tid for selve søknaden. Dersom alle detaljene ved prosjektet er klare, man kjenner DEMO 2000 og har skrevet denne typen søknader før, vil det lette arbeidet betraktelig. Det er likevel viktig å legge inn tilstrekkelig arbeidet i søknaden slik at man besvarer alle punktene i søknadsmalen på en god måte.

Konkurransen med andre prosjekter er stor og det lønner seg å investere tid og ressurser på å få fram de riktige momentene som gjør at nettopp deres prosjekt støttes fremfor andre prosjekter. En grundig kvalitetssikring av sluttproduktet før innsendelse vil bidra til å fjerne misforståelser, og å avdekke om man faktisk har svart på alt det Forskningsrådet ber om.

TEKST: Emil Løvgren, Managing Consultant, Nofas AS