Tape og støvanalyse for bedre inneklima

Mycoteam er med prosjektet «kvalitativ og kvantitativ inneklimaanalyse» i ferd med å utvikle Mycotape 2 – en ny metode for evaluering av inneklimaet ved bestemmelse av støvprosent og DNA-testing. Brukervennligheten til tapen har allerede fanget NRKs interesse, noe som resulterte i god eksponering i programmet Forbrukerinspektørene, hvor det ble fokusert på inneklimaet i norske barnehaver. Mycoteam har hatt et langvarig samarbeid med Nofas for å sikre finansiering til sine FoU-prosjekter, og utviklingen av Mycotape2 er støttet gjennom SkatteFUNN-ordningen.

Mycoteam feiret 30 år i april 2016 og har med sitt hovedkontor i Oslo og avdeling i Trondheim per dags dato 32 ansatte, som foretar inspeksjoner, tester og analyser. Mycoteam er en totalleverandør av målinger av de faktorer som påvirker inneklimaet. For å høre litt mer om prosjektet, tapen og testen som ble presentert i Forbrukerinspektørene slo Nofas av en prat med daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen.

Kvalitativ og kvantitativ inneklimaanalyse

– Dette er et prosjekt som er videreført for å finne nye teknikker for god måling av inneklima. Prøvene foretas med tape, og det samles inn både A- og B-prøver. For støv så settes det en normalgrense på 5 prosent for å få sammenlignbare resultater. Tapen gir likt måleareal og dermed får man en objektiv test på et bestemt areal med en bestemt mengde støv, forteller Mohn Jenssen.

-Ved DNA-analyse av støvet kommer det frem hvilke sopper som er tilstede, og vi vet da hva som kommer fra uteluft og hva som er fra bygningen. Det er forskjell på det som er i uteluften og det som er inne. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom fuktproblematikk og helseproblemer.

Mycotape 2

– Vi behøvde hjelp til utviklingen av tapen og derfor samarbeidet vi med Nofas som hjalp oss med søknaden til SkatteFUNN. Dette er et samarbeid vi har hatt siden 2010. Utviklingen av Mycotape 2 bygger på tidligere prosjekter, så dette er et utviklingsarbeid som går videre hele tiden, sier Mohn Jenssen.

Daglig leder Mycoteam, Kolbjørn Mohn Jenssen.
Daglig leder Mycoteam, Kolbjørn Mohn Jenssen.

Han forteller også at Mycoteam er med i et nordisk samarbeid innenfor scanning, hvor målet er å øke nettverket på analysekompetanse. God analyse gir en enkelhet i prøvetakingen. Mycotape har vært brukt i mange år, og den kan gi utrolig mye informasjon. Ved analysen digitaliseres tapen og muliggjør en bildeanalyse. Prøvene kvalitetssikres for å se om de er bra før en full test og analyse gjennomføres.

– Siden tape allerede er oppfunnet får vi ikke tatt patent på Mycotape, men vi får mye «kred» for den. Når prøvene analyseres i mikroskopet kan det komme frem mange farger. Det som er spennende med farger, og som også viser mengden med støvpartikler, er at de kan fortelle noe om inneklimaet, og hva som kommer innenfra og eventuelt utenfra. Ved hjelp av analysen kan det leses mye om inneklimaet og forholdene i huset. Det å lese biologien forteller utrolig mye. Enkelt sagt så forteller støvet mye, forklarer Mohn Jenssen og fortsetter; -Testmetodikken skal være enkel for kunden, og deretter skal vi analysere det avanserte. Det fine med tapen er at den er brukervennlig, uknuselig og generelt lett å bruke.

– Mycotape2 muliggjør kontroll av DNA, støvdekkeprosent, støvtype, bakterier og muggsopp på overflater. Ut fra DNA-profilen kan det sies noe om faren for fukt- eller soppskader i bygningen. Den store fordelen med Mycotape2 er at svaret på prøven kan foreligge raskt fordi metoden ikke krever oppdyrkning. Prøvene gir et sikkert svar på om det forekommer vekst av muggsopp på eller nær prøvestedet, og om det er deponert støv og sot, forteller Mohn Jenssen.

– Prøvetakingen er som sagt enkel og kan utføres av kunden selv. Siden tapen har to separate prøvestriper får man muligheten for dobbel kontroll av overflaten. Før analysen kvalitetssikres A- og B-prøven med scanning av prøveflaten. Prøvene analyseres med mikroskopi og DNA-test. Bygninger er ikke sterile, og overflater vil alltid inneholde støv. Støvdekkeprosenten gir svar på om renholdet er innenfor de kravene som stilles. Tegn til skjulte fukt- og muggsoppskader kan påvises med DNA-test av støvet, sier Mohn Jenssen.

NRKs barnehageundersøkelse

– Vi undersøkte viktige faktorer som støv, renhold og muggsopp i inneklimaet i 102 tilfeldig utvalgte barnehager over hele landet på oppdrag fra NRK. Barnehagene tok selv prøver fra overflater og fylte ut spørreskjema for returnering til Mycoteam for analyse og vurdering. Undersøkelse av barnehagene er basert på en støvprøve tatt med tape fra en overflate, forteller Mohn Jenssen.

Støvdekkeprosenten er mengden støv som har lagt seg på overflaten, og viser dermed hvor godt renholdet er. Ved mye støv på overflater er det større risiko for helseplager. Støv i inneluft kan bestå av mange ulike typer partikler. Sammensetningen av støvet sier derfor mye om tilstanden i inneluften. Hensikten med Mycoteams undersøkelser er å oppdage tegn til problematisk fukt ved å se på forekomst av bakterier og muggsopp innendørs. I forbindelse med undersøkelsen fikk Mycoteam tilgang til data fra Helsedirektoratets oversikt over godkjenning og tilsyn. Kun 47 % av de 102 barnehagene var registrert med tilsyn de siste tre år.

– I de kommunale målingene er det ikke er klart definert hva som skal undersøkes og måles. Av den grunn er det stort avvik mellom kommunale tall og resultatet av NRK-undersøkelsen. Du kan si at vi hadde satt pris på om kommunene hadde brukt tapen i sine undersøkelser, sier Mohn Jenssen.

– Prøvene ble analysert for å bestemme mengden støv, og Mycoteams undersøkelser viste at hovedandelen av barnehagene har et støvdekke under 5%, noe som anses som tilfredsstillende på vanskelig tilgjengelig overflater. De fleste lå under 1,5%. Basert på disse resultatene kan det fastslås at renholdet i barnehagene jevnt over er godt, forklarer en engasjert Mohn Jenssen og fortsetter; -I analysearbeidet utarbeidet også Mycoteam en DNA-profil fra Mycotape2. Profilen forteller om det er bakterier eller muggsopp forbundet med fuktskader i støvet, og dermed om det er fare for fukt- eller soppskader i barnehagen. Prøvene viser sammenlignet med dataene fra Helsedirektoratet, at barnehager der det ikke har vært tilsyn de siste 3 årene er det større sannsynlighet for tegn til fuktskader. Likedan er det også større sannsynlighet for at de ansatte opplever helseplager forbundet med inneklimaet.

Samarbeider godt med Nofas

Samarbeidet med Nofas fungerer godt. De er gode til å ta kontakt uten at det virker masete. Våre kontaktpersoner i Nofas er gode til å følge opp. I forbindelse med prosjekter er det Nofas som tar seg av selve søknadsprosessen i nært samarbeid med oss. Det innebærer at de skriver søknaden og følger opp i forhold til rapporter i ettertid, forteller Mohn Jenssen og fortsetter; -Vi er gode på vårt og Nofas på sitt. Derfor er det greit å bruke Nofas. Firmaet har dyktige fagpersoner med god generell bakgrunn, og med denne kompetansen hos de ansatte er hjelpen vi får god. Det at de besitter riktig kompetanse gjør at det ligger en klar merverdi for oss i Mycoteam i samarbeidet. På det viset oppnår vi mer til en bedre pris.

– Vi har nevnt Nofas og samarbeidet i faglige sammenhenger der hvor det har vært naturlig. Ganske enkelt fordi vi er godt fornøyd med det. Fordi prosjektpersonene er gode rådgivere, dyktige fagmenn og gode til å se helheten. Det siste er ikke minst viktig i store og kompliserte prosjekter og søknadsprosesser, sier Mohn Jenssen avslutningsvis.

TEKST OG FOTO: ÅGE ASKLUND

Mange engasjerte ungdommer med egen bedrift

Under fylkesmessen for ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold ble det konkurrert i 13 kategorier. I tre av disse ble vinnerne også direkte kvalifisert for deltagelse i NM for ungdoms-bedrifter på Lillestrøm den 28. – 29. april 2016. Under NM venter en lang dag med presentasjon for dommere, utstilling og stor innsats fra ungdommene før vinnerne blir kåret. Nofas har tidligere bidratt med veiledere under Innovasjonscamp på ungdomsskolenivået, og med representasjon i dommerpanelet for Buskerud under fylkesmessen.

For å høre litt mer om ungdomsbedrift (UB) tok vi en prat med to representanter for Ungt Entreprenørskap i Buskerud. Erlend Eggen er daglig leder og Mari Viko er rådgiver med ansvar for grunnskole og videregående skole. I tillegg mottok vi innspill fra Nofas egen Live Fagereng som satt i dommerpanelet, etter å ha vært veileder under Innovasjonscampen i 2015.

Hva er en ungdomsbedrift?

Ungdomsbedrift gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår etablerer, driver og avvikler elevene en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling, sier Eggen.

-Ungdomsbedriften registreres som en egen juridisk enhet i Brønnøysundregistrene via Ungt Entreprenørskaps registreringsmodul. Etter godkjent registrering mottar ungdomsbedriften en firmaattest med eget unikt organisasjonsnummer. Ungdomsbedrift gir gode muligheter for tverrfaglig læring og er basert på elevaktiv læring. Ingen kunnskap sitter så godt hos elevene som den de tilegner seg gjennom egen erfaring. Underveis i driften av bedriften møter elevene ulike arbeidsoppgaver og utfordringer, og de må være aktive i å søke veiledning fra lærer, mentor og andre i sine nettverk som kan bidra til at de lykkes. Ungdomsbedrift går over et helt skoleår, forklarer en ivrig Eggen.

-Ungdomsbedrift stimulerer til økt kreativitet, bedre evne til samarbeid, større evne til nettverksbygging, økt evne til organisering og arbeidsfordeling, bedre evne til å kommunisere, bedre ferdigheter i problemløsing, styrket mot og vilje til å lære gjennom prøving og feiling, bedre evne til å nyttiggjøre seg veiledning, høyere bevissthet om informasjonsinnhenting, økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker, høyere evne til å ta ansvar, økt selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser, skyter Viko inn.

-I læreplanene omtales entreprenørskap som et virkemiddel til å fornye opplæringen og gjøre barn og unge rustet til å møte en verden i rask endring. Elevene skal få en bredere basiskompetanse, faglig så vel som ved å få utvikle robuste personlige egenskaper og holdninger. Det skal stilles tydelige krav til grunnleggende ferdigheter som å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne, og å kunne bruke digitale verktøy, forklarer Viko.

-Ungt Entreprenørskap legger til rette for samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv. Det gir læring mening, det bygger bro mellom teori og praksis, og det bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen. Ved å la elevene gjennomføre Ungt Entreprenørskaps programmer vil man bidra til å styrke deres entreprenørskapskompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet, forteller Eggen.

Fra venstre i bildet Live Fagereng i Nofas, Erlend Eggen og Mari Viko fra Ungt Entreprenørskap i Buskerud.
Fra venstre i bildet Live Fagereng i Nofas, Erlend Eggen og Mari Viko fra Ungt Entreprenørskap i Buskerud.

Buskeruds representanter under NM

Og om du skulle lure på det så var det følgende tre ungdomsbedrifter som får æren av å forsvare Buskeruds ære under NM på Lillestrøm;

Vinner av Beste IA-bedrift for Buskerud ble Lykkedagen UB fra Drammen videregående skole.

Forretningsidéen deres er å arrangere bursdager for målgruppen foreldre med barn mellom 5- 12 år. Bistå dem og hjelpe til med barna. Når de har tjent inn nok penger arrangerer de en gratis temafest i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

Juryen hadde denne begrunnelsen for sitt valg: Årets beste IA UB fra Buskerud viser at de virkelig forstår verdien av Inkluderende Arbeidsliv. De kan vise til konkrete tiltak som de har gjennomført for å fremme nærvær, samarbeid og motivasjon i sin bedrift. Vi ser en tydelig sammenheng mellom disse tiltakene, bedriftens mål og de resultatene som er oppnådd.

Vinner av Beste innovative produkt for Buskerud ble Good2Go UB, Røyken videregående skole

Deres forretningsidé er å designe, produsere og selge et bæreposehåndtak som gjør at handlingen blir lettere og bedre for brukeren av produktet.

Juryen gav denne begrunnelsen: Et innovativt produkt med enkelt og funksjonelt design. Bedriften har vært i kontakt med potensielle kunder (butikker), som er interessert og viser at det er et stort markedspotensial. Produktet egner seg godt for videreutvikling og kommersialisering med potensial for stort volum.

Vinner av Beste Ungdomsbedrift for Buskerud ble Ung og Ny i Norge UB, Akademiet Ypsilon videregående skole.

Forretningsidéen deres er å utføre hjelpende arbeid til unge flyktninger som har behov for hjelp til integrering i det norske samfunnet.

Juryen begrunnet sitt valg med følgende; veldig god halvårsrapport, forbedringspotensial knyttet til forretningsmodell/økonomiske særlig knyttet til inntekter. Tidsaktuell tjeneste som kan utvikles, med utspring i typisk norsk dugnadsånd. Stort engasjement.

Fra venstre i bildet Live Fagereng i Nofas, Erlend Eggen og Mari Viko fra Ungt Entreprenørskap i Buskerud.

En ny og morsom erfaring

Etter å ha vært veileder for ungdomstrinnet under Innovasjonscampen i Mjøndalen i november 2015, er konsulent Live Fagereng hos Nofas allerede en erfaren bidragsyter for Ungt Entreprenørskap. Under fylkesmessen for ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold den 16. mars, hvor det var kvalifisering til NM på Lillestrøm, bidro hun som dommer.

-Forskjellen i rollen som dommer versus veileder var ikke noe jeg tenkte spesielt over. Jeg var dommer for stand og inntrykket ungdommene gjorde på standen. Det vi si å se på hvordan elevene brukte standen til å selge produktet sitt. De er jo ikke vandt til markedsføring i det daglige, og standen handler om ideen. Det ble derfor å se på hvor gode de er til å selge produktet og få frem det unike ved sin bedrift og sitt produkt. Og det er klart at det var store forskjeller mellom ungdommene også på dette området, sier Fagereng og fortsetter;

-Som dommer var min rolle å vurdere det jeg så og oppfattet, og ikke veilede i motsetning til under Innovasjonscampen hvor alt handlet om veiledning. Her var det å se på kommunikasjonen i forhold til budskapet.

-Hva kompetansenivå og forskjeller mellom ungdomsskole og videregående skole angår er utgangpunktet forskjellig. På fylkesmessen handlet det om konkrete bedrifter, mens det under Innovasjonscampen handlet om innovasjon og ideer. Elevene med Ungdomsbedrift skal lære hvordan de skal drive en oppstartsbedrift. Det å være gründer handler om evne til selvutvikling og å inneha visse egenskaper. Her er både kompetanse og praksis nødvendig. En gründer må på mange måter være bedriften fra A til Å sammenlignet med en som er ansatt. Du må være egnet til å starte en bedrift, forklarer en engasjert Fagereng.

På spørsmål om det faglige utbyttet av å være dommer mener Fagereng at det først og fremst er morsomt å sitte i juryen. Man sitter ikke igjen med så mye faglig som kan brukes i hverdagen, men det er sosialt og man knytter nye bekjentskaper.

-Samtidig er det viktig for et firma som Nofas å være en del av samfunnet. Gjennom å bidra på slike arrangementer blir firmaet lagt merke til. Det er en del av samfunnsansvaret og av den grunn er det viktig å stille opp når forespørselen kommer. Ellers er det jo også slik at Nofas ved å være til stede under arrangementer i regi av Ungt Entreprenørskap, blir lagt merke til også av potensielle fremtidige ansatte og fremtidige kunder, mener Fagereng avslutningsvis.

TEKST OG FOTO: ÅGE ASKLUND

Tradisjon møter innovasjon

I vårt langstrakte land er det mange veletablerte firmaer som har hatt suksess over mange år. Mange av disse har unike produkter som er etterspurte av kundene, og det kan være nok for å overleve. Samtidig er det et viktig fellestrekk blant bedrifter som oppnår suksess over tid, og det er evnen og viljen til nyutvikling og videreforedling. Grilstad er ett av firmaene som har klart dette, blant annet i samarbeid med Nofas de fem siste årene. Nå har de lansert spekesnacks under slagordet «Perfekt snacks på farten». Kanskje et alternativ til appelsin og Kvikk Lunsj i påsken?

Grilstad Spekesnacks

Grilstad AS er en av Norges største private produsenter av kjøttprodukter, og er gjennom merkevarene Grilstad og Stranda en klar markedsleder på spekevarer i Norge. Bedriften er også en synlig markedsleder innen frosne hamburgere, og har i tillegg ferskt kjøttpålegg og andre kjøttvarer i produktporteføljen. Også innenfor storkjøkkenmarkedet har de en betydelig markedsandel. Konsernet har aktivitet i hele verdikjeden med slakting, nedskjæring og foredling av kjøtt.

Historien til Grilstad går tilbake til 1957 da bedriften startet som spekepølsefabrikk i Trondheim. Bedriften ble ganske tidlig en landsdekkende aktør, mye takket være produktene som bedriften selv kaller de tre store i sin produktportefølje; Jubelsalami, Gullsalami og Trønderfår.

Konsernet har i dag om lag 530 ansatte, med fabrikkanlegg i Trondheim, Åsen, Brumunddal og på Stranda. Utenfor Norge har de også en fabrikk i Östersund, hvor det produseres spekevarer som distribueres gjennom de fleste dagligvarebutikkene i Sverige.

Spekesnacks som påskegodt

Du har sikkert lagt merke til det ute i dagligvarebutikkene. Mange steder godt eksponert. Reolene med spekesnacks fra Grilstad. «Perfekt snacks på farten» kommer med mange smaksvarianter som hvitløk, pepperoni, pepper og chili. Grilstad er klar markedsleder innen spekevarekategorien med en markedsandel på 43 % og selger i overkant av 25 millioner pakninger årlig.

-Tanken bak prosjektet var å utvide og utvikle et konsept for spekesnacks. Å se på spekemat som tapas og derigjennom utvikle nye vaner. Ideen er at spekepølsen skal være lett å ta med i stedet for andre ting man gjerne tar med seg når man er «på farten». Dette er blant annet fokuset nå inn mot påsken, sier Live Fagereng, konsulent i Nofas som har vært involvert i arbeidet med spekesnacks-konseptet.

-Det skal være enkelt å ta med på påsketur, gjerne som et godt alternativ til appelsin og Kvikk Lunsj. Prosjektet har fått FoU-støtte fra SkatteFUNN-ordningen, og er planlagt å gå over flere år fremover. Fra Grilstad sin side har det vært et ønske om å ha mer moderne forbruk av spekemat, kanskje på linje med tapaskonsumet i middelhavslandene.

Det er ganske unikt for Norge måten vi forbruker spekemat på, og med lett tilgjengelige produkter i butikk er håpet å få til et nytt eller endret forbruk. Markedsandelen for spekemat har holdt seg stabil lenge, og det er ikke umulig at måten den fremstilles på i butikk påvirker dette, forklarer Fagereng.

Samarbeidet med Nofas

Også tidligere har innovativt design gitt økt salg av spekepølser. Etter at forbrukerundersøkelser avslørte store utfordringer med den tradisjonelle emballasjen for Grilstads spekepølser, ble løsningen å utvikle en helt ny pakkelinje for bestselgerne.

Grilstad hadde gjennom flere år lett etter løsninger som kunnen gi en mer funksjonell og forbrukervennlig pakning for spekepølser. Resultatet ble at Jubelsalami, Supersalami og Trønderfår ble pakket i forbrukervennlige bordpakninger med skrulokk. Prosjektet, som fikk støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen, har resultert i økt salg i tillegg til pris for forbrukervennlig og godt design.

En av de som har vært involvert i prosjektet med utviklingen av spekesnacks er prosjektleder Espen Stav Hansen, hos Grilstad.

– Vi i Grilstad har samarbeidet tett med Nofas siden 2011. Dette inkluderer mange FoU-prosjekter innenfor SkatteFUNN-ordningen, men også andre forskningsbaserte prosjekter. Dette samarbeidet har vært både ryddig og profesjonelt, sier Stav Hansen.

Grilstad har valgt å samarbeide med Nofas fordi Nofas gir god bistand underveis. De håndterer sider som vi i Grilstad ikke er eksperter på. For oss er det derfor svært nyttig å ha bistand av et rådgivningsselskap under søknadsprosessen. Dette gjelder både rådgivning, det praktiske forbundet med skriving av utviklingsdokumenter samt oppfølgingen med rapporter i etterkant, forteller en engasjert Stav Hansen.

-Basert på vår erfaring og resultatet av samarbeidet, vil jeg anbefale Nofas som en aktør i en slik prosess da det er nyttig. De er en trigger for utvikling slik at vi i Grilstad skal bli bedre og finne gode plattformer for vekst. Når vi beveger oss inn i nytt terreng, er det godt med rådgivning og bistand for å sette dette i sammenheng inn mot forskning, sier Stav Hansen avslutningsvis.

TEKST: ÅGE ASKLUND
FOTO: GRILSTAD

Demo 2000 – Hvordan posisjonere seg for å nå opp i konkurransen?

Støtte fra DEMO 2000 skal bidra til å realisere pilotering av ny teknologi for norsk sokkel, men konkurransen om midlene er tøffere enn noen gang før. Hvordan kan man best posisjonere seg for å nå opp i konkurransen?

Forskningsrådets DEMO 2000-program støtter pilotering og demonstrasjon av ny teknologi for norsk sokkel. Programmet ble etablert i 1999 som en følge av at oljeprisen falt ned mot 10 USD/fat og har vært et viktig bidrag til industrien for å få realisert nye prosjekter. Opp til 25 % av totale prosjektkostnader kan støttes. Konkurransen om tilgjengelige midler er stor, og ved siste utlysning i 2015 fikk kun 9 av 34 innkomne søknader innvilget støtte.

I lys av fallende oljepris har DEMO 2000-programmet i 2016 fått en ekstrabevilgning fra Olje- og Energidepartementet på 100 MNOK for å bidra til økt aktivitet i leverandørindustrien. Den ekstra bevilgningen er svært ettertraktet og til årets første utlysning i februar var søknadsmengden rekordstor. Totalt kom det inn 77 søknader om 427 MNOK. For å nå opp i denne konkurransen gjelder det å ha både det mest innovative prosjektet, den beste partnersammensetningen og den beste søknaden.

Innovasjon er avgjørende for å få støtte fra DEMO 2000, og næringen har selv definert fire tematiske områder med tilhørende teknologigap hvor ny teknologi er spesielt ettertraktet:

  1. Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi
  2. Leting og økt utvinning
  3. Kostnadseffektiv boring og intervensjon
  4. Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport

Detaljerte beskrivelser av teknologigapene innenfor hvert enkelt tema finnes i programplanen for DEMO 2000. Det er verdt å merke seg at programstyret i DEMO 2000 ønsker seg flere prosjekter innenfor Tema 1, da dette er underrepresentert blant aktive prosjekter.

Neste utlysning fra DEMO 2000 har søknadsfrist 12. oktober, og vi anbefaler bedrifter som har prosjekter som nærmer seg en piloteringsfase å starte prosessen med en DEMO 2000-søknad allerede nå. Spesielt er det viktig å etablere kontakt med et operatørselskap som er villig til å stille testbrønn, eller andre fasiliteter til rådighet for gjennomføring av pilot. Det kan ta lang tid å få signatur fra rett person på intensjonsbrevet som må legges ved søknaden. Små og mellomstore bedrifter kan søke om opptil kr. 100.000 i forprosjektmidler for å dekke kostnader i forbindelse med å etablere samarbeid med potensielle partnere og arbeid knyttet opp mot å forberede en søknad til DEMO 2000.

Videre er det avgjørende for søknaden at man setter seg inn i hvilke vurderingskriterier Forskningsrådet bruker når de skal vurdere de ulike søknadene opp mot hverandre. DEMO 2000 bruker sin egen søknadsmal hvor hvert punkt har en detaljert beskrivelse av hva man skal svare på, og panelet som evaluerer søknadene vil igjen benytte flere av punktene til å sette en karakter på hvert av vurderingskriteriene. Dersom et av punktene ikke er besvart blir søknaden forkastet.

Når rammene og partnerne i prosjektet er på plass, er det tid for selve søknaden. Dersom alle detaljene ved prosjektet er klare, man kjenner DEMO 2000 og har skrevet denne typen søknader før, vil det lette arbeidet betraktelig. Det er likevel viktig å legge inn tilstrekkelig arbeidet i søknaden slik at man besvarer alle punktene i søknadsmalen på en god måte.

Konkurransen med andre prosjekter er stor og det lønner seg å investere tid og ressurser på å få fram de riktige momentene som gjør at nettopp deres prosjekt støttes fremfor andre prosjekter. En grundig kvalitetssikring av sluttproduktet før innsendelse vil bidra til å fjerne misforståelser, og å avdekke om man faktisk har svart på alt det Forskningsrådet ber om.

TEKST: Emil Løvgren, Managing Consultant, Nofas AS